Jan 2, 2022

Paziņojums par AS HansaMatrix pamatkapitāla palielināšanu

AS HansaMatrix iepriekš informējusi, ka saskaņā ar 2018. gada 16. februāra Ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem tika apstiprināta Sabiedrības personāla opciju izlaišana un ar to saistītā Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu.

Realizējot personāla opciju konversiju, Sabiedrības valde 2021. gada 26. novembrī pieņēma lēmumu par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu par EUR 5500 (pieci tūkstoši pieci simti euro), emitējot jaunas 5500 (pieci tūkstoši pieci simti) uzrādītāja akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens euro), kas 2022. gada 10. janvārī reģistrētas LR Komercreģistrā.

Pēc pamatkapitāla palielināšanas kopējais Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 834 881 (viens miljons astoņi simti trīsdemit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens euro).