Aug 5, 2022

HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2022. gada 2. ceturksni un 6 mēnešiem

2022. gada 6 mēnešu neauditētie konsolidētie ieņēmumi sastādīja 12,585 miljoni EUR, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pieaugot par 6%; sasniegts 6 mēnešu EBITDA rezultāts 1,238 miljoni EUR un uzrādīta normalizētā neto peļņa 0,031 miljoni EUR. 2022.gada 6 mēnešos sasniegta 9,8% EBITDA rentabilitāte. 2022. gada 2. ceturkšņa neauditētie konsolidētie ieņēmumi sasniedza 6,555 miljoni EUR apmēru, pieaugot par 8% pret 2021. gada 2.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 0,429 miljoni EUR. 2.ceturksnī sasniegta 6,55% EBITDA rentabilitāte.

2022. gada 2. ceturksnī HansaMatrix sasniedza ceturkšņa pārdošanas apjomu 6,555 miljoni EUR, kas ir 8% pieaugums pret 2021. gada 2. ceturksni. 2022. gada 2.ceturkšņa pārdošanas rezultāti uzrāda 9% pieaugumu salīdzinot ar 2022. gada 1.ceturksni.

2022. gada pirmajos 6 mēnešos Koncerna ieņēmumi palielinājās par 6% salīdzinot ar attiecīgo periodu 2021. gadā un sasniedza 12,585 miljonus EUR.

Ieņēmumu pieaugumu veicināja augstais pieprasījums industriālajā un datu tīklu sektorā, kas kopā ar aktīvo pārdošanas procesu un joprojām pastāvošo globālo pusvadītāju deficītu ir nodrošinājis ievērojamu neizpildīto pasūtījumu apjomu 2022. gada 2. ceturkšņa beigās 21,8 milj. EUR apmērā, pieaugot par 13%, salīdzinot ar attiecīgo rādītāju 2022. gada 1. ceturkšņa beigas.

2022. gada 2.ceturksnī ir sasniegts EBITDA rādītājs 0,429 miljoni EUR un uzrādīti zaudējumi 0,686 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 63% samazinājumu pret iepriekšējā gada 2. ceturksni un 47% samazinājumu pret iepriekšējo – 2022.gada 1. ceturksni. 2022.gada 2. ceturksnī Koncerns uzrāda neto zaudējumus 0,686 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2021. gada Q2, kad neto zaudējumi bija 0,327 miljoni EUR un 2022. gada Q1, kas tika uzrādīta neto zaudējumi 0,046 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 6,55% rentabilitāti.

2022.gada 6 mēnešos Koncerns sasniedzis EBITDA rezultātu 1,238 miljoni EUR un strādājis ar zaudējumiem 0,732 miljonu EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 48% samazinājumu pret iepriekšējā gada pirmajiem 6 mēnešiem un 8% samazinājumu pret iepriekšējā gada pēdējiem 6 mēnešiem. 2022. gada 6 mēnešos Koncerns darbojās ar zaudējumiem 0,732 miljoni EUR apmērā, kamēr 2021. gada H1 tika uzrādīti tīrie zaudējumi 0,281 miljoni EUR un 2021. gada H2 tīro zaudējumu rezultāts bija 1,671 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda 6 mēnešu EBITDA 9,8% rentabilitāti.

2022. gada 2. ceturksnī un 6 mēnešos EBITDA un EBITDA rentabilitātes samazinājums salīdzinot ar 2021. gada 2. ceturksni un 2021. gada 6 mēnešiem skaidrojams ar mazāku augstas pievienotas vērtības produktu īpatsvaru ražoto produktu portfelī, ko joprojām ietekmēja globālais elektronikas komponenšu deficīts.

Koncerna tīro peļņu 2022. gada 2. ceturksnī negatīvi ietekmēja vairākas ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, tostarp zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 0,565 miljoni EUR apmērā, EIB aizdevuma patiesās vērtības izmaiņas 0,088 miljoni EUR apmērā, kā arī ar nomu saistītie procentu izdevumi 0,048 miljoni EUR apmērā.

Vairākas, ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, arī 2022. gada 6 mēnešos negatīvi ietekmēja Koncerna tīro peļņu, tostarp zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 0,785 miljoni EUR apmērā, EIB aizdevuma patiesās vērtības izmaiņas 0,174 miljoni EUR, USD/EUR valūtas kursa svārstības – 0.088 million EUR, kā arī ar nomu saistītie procentu izdevumi 0,085 miljoni EUR apmērā.

Labākai starpperiodu rentabilitātes salīdzināšanai, Koncerns ir aprēķinājis normalizēto tīro peļņu, kas 2022. gada Q2 bija negatīva 0,150 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2021. gada 2 ceturksni, kad tā bija 0,547 milj, EUR. 2022. gada 6m Koncerna normalizētā tīrā peļņa sasniedza 0,031 milj. EUR, uzrādot 97% samazinājumu salīdzinot ar 2021 6m. 2022. gada 6m normalizētās neto peļņas marža sasniedza 0.2%.

2022. gada 6m un Q2 Koncerns veica patiesās vērtības pārvērtēšanu konvertējamajiem garantijas vērtspapīriem, kas izsniegti saistībā ar Eiropas Investīcijas bankas (EIB) finansējuma līgumu, samazinot šo vērtspapīru bilances vērtību par 0.415 milj. EUR (par 0,248 milj. EUR 2022. gada Q2) HansaMatrix vidējās svērtās akciju tirgus cenas krituma dēļ, attiecīgi palielinot Koncerna tīro peļņu.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2022.gada 30.jūnijā ir sasniegts 22,677 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 5% mazāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2021.gada 30.jūnijā. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 2,578 miljoni EUR apmērā un uzrādīti neto zaudējumi – 2,402 miljoni EUR. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 42% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2021.gada 30.jūnijā. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 11,37% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 46.lappusē.

Lai uzlabotu pārlūkošanas kvalitāti, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Vairāk informācijas Privātuma un sīkdatņu politika

Piekrist
Atcelt