Mar 2, 2022

Krievijas-Ukrainas konflikta ietekme uz HansaMatrix biznesu

Ņemot vērā nesen sākušos Krievijas un Ukrainas konfliktu (Konflikts) un tā ietekmi uz ekonomisko un biznesa vides situāciju Baltijā un pasaulē, ar šo paziņojumu HansaMatrix (Sabiedrība) informē par Sabiedrības pašreizējo biznesa situāciju, Konflikta radītajiem riskiem un to iespējamo efektu uz HansaMatrix biznesu, kā arī par darbībām, ko Sabiedrība veic, lai mazinātu Konflikta iespējamo ietekmi.

Pašreizējā situācija Sabiedrībā:

Uz šodienu visas HansaMatrix biznesa vienības darbojas ar pieejamo jaudu.

HansaMatrix ir cieši sadarbojusies ar klientiem, lai labāk identificētu un izprastu iespējamo Konflikta ietekmi uz ražošanas pasūtījumu apjomiem. Sabiedrībai nav klientu Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā, turklāt HansaMatrix klientiem arī nav būtiskas ieņēmumu ekspozīcijas uz konfliktā tieši iesaistītajiem tirgiem.

HansaMatrix ir diversificēta piegādātāju bāze, un Sabiedrībai nav piegādātāju Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā. Sabiedrība ir sazinājusies un pārrunājusi Konfliktu un ar to saistītos riskus ar galvenajiem piegādātājiem un loģistikas partneriem.

Galvenie riski:

Enerģijas cenu un inflācijas palielinājuma risks

Krievija, Ukraina un Baltkrievija ir valstis, kas bagātas ar izejvielām, tostarp naftu, dabasgāzi, metāliem un labību, kuru piegādes traucējumi starptautisko sankciju un Konflikta rezultātā, visdrīzāk izraisīs enerģijas, izejmateriālu un pārtikas cenu pieaugumu, veicinot inflāciju Eiropā 2022. un 2023.gadā. Sabiedrības izdevumi, kas saistīti ar enerģiju un komunālajiem pakalpojumiem, kopējo izmaksu struktūrā ir salīdzinoši nelieli, veidojot aptuveni 2,5% no ieņēmumiem 2021. gadā. Tomēr Sabiedrība rūpīgi seko enerģijas cenu un vispārējās inflācijas tendencēm, izvērtējot finanšu rezultātus un budžeta izpildi katru mēnesi, lai nepieciešamības gadījumā ar klientiem tiktu saskaņotas un laicīgi veiktas ražošanas pakalpojumu cenu korekcijas rentabilitātes līmeņa uzturēšanai.

Piegādes ķēdes un likviditātes riski

Neona gāze, kas nepieciešama lāzeru darbināšanai pusvadītāju ražošanā un pallādija metāls, ko izmanto vēlākos mikroshēmu ražošanas posmos, ir divas galvenās izejvielas, kuru piegādes apjomi globālajā tirgū var tikt ierobežoti Konflikta rezultātā. Nozares analītiķi lēš, ka aptuveni 25-50% no pasaules pusvadītāju kvalitātes līmeņa neona gāzes tiek iegūti no Krievijas un Ukrainas, savukārt aptuveni 30% no pasaules palādija metāla nāk no Krievijas.

Pieaugošais pieprasījums un piegādes ķēdes traucējumi pēc COVID-19 pandēmijas ir izraisījuši pusvadītāju deficītu pasaulē, kas turpinās jau 1,5 gadu, kas sākotnēji ir palīdzējis pārvarēt papildu piegādes ķēdes problēmas, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā, jo daudzi mikroshēmu ražotāji ir būtiski uzlabojuši piegādes ķēdes riska pārvaldību un uzkrājuši ražošanai nepieciešamos materiālus 3–12 mēnešiem uz priekšu (https://cnb.cx/3K1IqGV).

Ilgākā termiņā un pieņemot, ka Krievijas un Ukrainas konflikts tuvākajos mēnešos netiks atrisināts un minimizēts, iepriekšminētais izejmateriālu deficīts var izraisīt pusvadītāju cenu kāpumu un vēl vairāk palielināt mikroshēmu deficītu.

Turklāt varētu būt sagaidāms, ka piegādes ķēdes tiks vēl vairāk apgrūtinātas, jo transporta uzņēmumi visdrīzāk nevarēs turpināt izmantojot dzelzceļu Krievijā, piegādāt pusvadītājus no Āzijas uz Eiropu caur Krieviju. Alternatīvas transporta iespējas ir kuģi un lidmašīnas, kas varētu palielināt piegādes laiku (kuģi) un transporta izmaksas (lidmašīna).

Vatētu tikt sagaidīts, ka Krievijas un Ukrainas konflikta izraisītie elektronikas komponenšu piegādes ķēdes traucējumi ietekmēs HansaMatrix ražošanas pasūtījumu izpildi, iespējams, mainīs izpildes laikus un palielinās komponenšu iegādes izmaksas, kā arī var palielināt krājumu atlikumus.

Lai mazinātu komponenšu deficīta ietekmi, HansaMatrix diversificē piegādātāju bāzi, pielieto alternatīvo komponenšu pielietošanas pieeju, sadarbojas ar brokeriem un veic laicīgu komponenšu iegādi klientu saistošo pasūtījumu veikšanai. Likviditātes riska mazināšanas pasākumi ietver naudas plūsmas pārvaldību uz nedēļas bāzes un likviditātes plānošanu uz mēneša bāzes nākamajiem 12 mēnešiem, kas ļauj laicīgi pieņemt attiecīgus lēmumus likviditātes uzlabošanai.

Algu inflācijas risks

Sagaidāms, ka inflācijas spiediens veicinās augstāku algu inflāciju 2022. un 2023. gadā. Sabiedrības izdevumi, kas saistīti ar darbinieku atalgojumu, ir būtiski kopējā izmaksu struktūrā, veidojot aptuveni 39,1% no ieņēmumiem 2021. gadā. Uzņēmums rūpīgi seko algu inflācijas tendencēm, ik mēnesi izvērtēt finanšu rezultātus un budžeta izpildi, lai nepieciešamības gadījumā ar klientiem tiktu saskaņotas un laicīgi veiktas ražošanas pakalpojumu cenu korekcijas rentabilitātes līmeņa uzturēšanai.

Pirktspējas samazināšanās risks

Augstāka inflācija, kas ierobežo reālo ekonomikas izaugsmi, var izraisīt pieprasījuma un investīciju samazināšanos ilgtermiņā. Ražošanas pasūtījumu apjomu var ietekmēt potenciālie uzņēmumu lēmumi atlikt investīcijas un patērētāju lēmumi samazināt izdevumus. Kopš Konflikta sākuma Sabiedrība nav saņēmusi nekādas negatīvas norādes par klientu pasūtījumu samazināšanos tuvākajā nākotnē. Lai mazinātu šo risku, HansaMatrix pārdošanas komanda nepārtraukti un aktīvi meklē jaunus klientus, stratēģiski koncentrējoties uz Ziemeļvalstīm.

Investīciju piesaistes risks

Palielināta uzņēmējdarbības vides nenoteiktība var potenciāli ietekmēt investoru noskaņojumu Eiropā un izraisīt investīciju lēmumu atlikšanu. HansaMatrix asociētais uzņēmums Lightspace technologies šobrīd fokusējas uz investīciju piesaisti Ziemeļamerikā. 

Ietekme uz Sabiedrības darbību:

HansaMatrix joprojām ir pārliecināta par Sabiedrības ilgtermiņa perspektīvām un izaugsmes stratēģiju. Sabiedrība uzskata, ka Krievijas-Ukrainas konflikta tiešā ietekme uz Sabiedrību ir salīdzinoši ierobežota īstermiņā, tomēr biznesa vides nenoteiktība ir būtiski palielinājusies un Konflikta ietekmes mērogs uz Sabiedrību varētu mainīties, īpaši saistībā ar turpmākajiem izaicinājumiem, kas saistīti ar piegādes ķēdes riskiem un izmaksu pieaugumu, kas potenciāli var negatīvi ietekmēt uzņēmējdarbības apjomus nākamajos 2022. gada ceturkšņos.

HansaMatrix ir izvērtējusi galvenos pieņēmumus patiesās vērtības noteikšanai, kas veikta Koncerna konsolidētajiem un Sabiedrības finanšu pārskatiem, un ir secinājusi, ka uz šī paziņojuma datumu Koncerna aktīvu un saistību patiesās vērtības nav būtiski ietekmējuši apstākļi, kas saistīti ar Konfliktu. Neskatoties uz to, Eiropas Investīciju bankas (EIB) konvertējamo garantijas vērtspapīru saistības vērtība varētu mainīties, sākot ar 2022. gada 1. ceturksni, jo Sabiedrība izmanto vidējo svērto HansaMatrix akcijas cenu par pēdējo attiecīgo ceturksni kā vienu no izejas mainīgajiem, lai noteiktu šo saistību patieso vērtību. Turklāt, ievērojami pieaugot industriālo ēku būvniecības izmaksām, uz 2021. gada 31. decembri HansaMatrix un koncerna ieguldījumu patiesā vērtība ir samazinājusies, par ko paredzēts paziņot publicējot Sabiedrības un Koncerna auditētos 2021.gada finanšu rezultātus.

Nelabvēlīgā scenārijā, ja Konflikts turpināsies ilgstoši un būtiski plašā mērogā, ietekme uz Sabiedrību varētu būt nozīmīgāka iepriekš aprakstīto risku rezultātā.

Lai uzlabotu pārlūkošanas kvalitāti, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Vairāk informācijas Privātuma un sīkdatņu politika

Piekrist
Atcelt