Nov 1, 2022

HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2022. gada 3. ceturksni un 9 mēnešiem

2022. gada 9 mēnešos sasniegti vēsturiski lielākie attiecīgā perioda ieņēmumi 20,171 miljoni EUR apmērā, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pieaugot par 18%; sasniegts 9 mēnešu EBITDA rezultāts 1,668 miljoni EUR apmērā un 8,3% EBITDA rentabilitāte. 2022. gada 3. ceturksnī sasniegti vēsturiski lielākie ieņēmumi 7,586 miljoni EUR apmērā, pieaugot par 44% pret 2021. gada 3.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 0,430 miljoni EUR. 3.ceturksnī sasniegta 5,67% EBITDA rentabilitāte.

2022. gada 3.ceturksnī HansaMatrix sasniedza vēsturiski augstāko ceturkšņa pārdošanas apjomu 7,586 miljoni EUR, kas ir 44% pieaugums pret 2021. gada 3. ceturksni. 2022. gada 3.ceturkšņa pārdošanas rezultāti uzrāda 16% pieaugumu salīdzinot ar 2022. gada 2.ceturksni.

2022. gada 9 mēnešos Koncerna ieņēmumi palielinājās par 18% salīdzinot ar attiecīgo periodu 2021. gadā un sasniedza 20,171 miljonus EUR.

Ieņēmumu pieaugumu veicināja augstais pieprasījums galvenajās nozarēs, kas kopā ar aktīvo pārdošanas procesu un joprojām pastāvošo globālo pusvadītāju deficītu ir nodrošinājis ievērojamu pasūtījumu apjomu 2022. gada 3. ceturkšņa beigās 19.2 milj. EUR apmērā, kas nedaudz uzlabojoties komponentu pieejamībai, samazinājies par 12% salīdzinot ar attiecīgo rādītāju 2022. gada 2. ceturkšņa beigās.

2022. gada 3.ceturksnī ir sasniegts EBITDA rādītājs 0,430 miljoni EUR un uzrādīti zaudējumi 0,562 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 54% samazinājumu pret iepriekšējā gada 3. ceturksni, un palicis nemainīgs salīdzinot ar iepriekšējo – 2022.gada 2. ceturksni. 2022.gada 3. ceturksnī Koncerns uzrāda neto zaudējumus 0,562 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2021. gada Q3, kad neto peļņa bija 0,295 miljoni EUR un 2022. gada Q2, kas tika uzrādīta neto zaudējumi 0,686 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda 5,67% ceturkšņa EBITDA rentabilitāti.

2022.gada 9 mēnešos Koncerns sasniedzis EBITDA rezultātu 1,668 miljoni EUR un strādājis ar zaudējumiem 1,293 miljonu EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 50% samazinājumu pret iepriekšējā gada 9 mēnešiem. 2022. gada 9 mēnešos Koncerns darbojās ar zaudējumiem 1,293 miljoni EUR apmērā, kamēr 2021. gada 9m tika uzrādīta tīrā peļņa 0,014 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda 9 mēnešu EBITDA 8,3% rentabilitāti.

2022. gada 3. ceturksnī un 9 mēnešos EBITDA un EBITDA rentabilitātes samazinājums salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni un 2021. gada 9 mēnešiem skaidrojams ar mazāku augstas pievienotas vērtības produktu īpatsvaru ražoto produktu portfelī, ko joprojām ietekmēja globālais komponenšu deficīts.

Koncerna tīro peļņu 2022. gada 3. ceturksnī negatīvi ietekmēja vairākas ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, tostarp zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 0,296 miljoni EUR apmērā, USD/EUR valūtas kursu svārstības 0,187 milj. EUR apmērā, EIB aizdevuma patiesās vērtības izmaiņas 0,083 miljoni EUR apmērā, kā arī ar nomu saistītie procentu izdevumi 0,044 miljoni EUR apmērā.

Vairākas, ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, arī 2022. gada 9 mēnešos negatīvi ietekmēja Koncerna tīro peļņu, tostarp zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 1,081 miljoni EUR apmērā, EIB aizdevuma patiesās vērtības izmaiņas 0,257 miljoni EUR apmērā, USD/EUR valūtas kursu svārstības 0,276 milj. EUR apmērā, kā arī ar nomu saistītie procentu izdevumi 0,128 miljoni EUR apmērā.

Labākai starpperiodu rentabilitātes salīdzināšanai, Koncerns ir aprēķinājis normalizēto tīro peļņu, kas 2022. gada Q3 bija negatīva 0,029 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2021. gada 3.ceturksni, kad tā bija 0,332 milj, EUR. 2022. gada 9m Koncerna normalizētā tīrā peļņa bija pozitīva 0.002 milj. EUR.

2022. gada 9m un 3.ceturksnī Koncerns veica patiesās vērtības pārvērtēšanu konvertējamajiem garantijas vērtspapīriem, kas izsniegti saistībā ar Eiropas Investīcijas bankas (EIB) finansējuma līgumu, samazinot šo vērtspapīru bilances vērtību par 0,498 milj. EUR (par 0,083 milj. EUR 2022. gada Q3) HansaMatrix vidējās svērtās akciju tirgus cenas krituma dēļ, attiecīgi palielinot Koncerna tīro peļņu.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2022.gada 30.septembrī ir sasniegti vēsturiski augstākie ieņēmumi 25,009 miljoni EUR apmērā, kas ir par 10% vairāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2021.gada 30.septembrī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 2,078 miljoni EUR apmērā un uzrādīti neto zaudējumi – 3,259 miljoni EUR, normalizētā neto peļņa šajā periodā arī bija negatīva -0.308 miljoni EUR. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 50% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2021.gada 30.septembrī. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 8,31% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 47.lappusē.